PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
قېچىپ كەتمەك
普通话cmn-000
普通话cmn-000亡命
普通话cmn-000兔脱
普通话cmn-000
普通话cmn-000开小差
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000潜逃
普通话cmn-000私奔
普通话cmn-000私逃
普通话cmn-000
普通话cmn-000窜逃
普通话cmn-000脚底抹油
普通话cmn-000脱离
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000跑了
普通话cmn-000跑开
普通话cmn-000跑掉
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000逃之夭夭
普通话cmn-000逃出
普通话cmn-000逃奔
普通话cmn-000逃掉
普通话cmn-000逃脱
普通话cmn-000逃走
普通话cmn-000逃跑
普通话cmn-000逃逸
普通话cmn-000逃遁
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000逋逃
普通话cmn-000
普通话cmn-000逸出
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003bū táo
Hànyǔcmn-003cuàn
Hànyǔcmn-003cuàn táo
Hànyǔcmn-003dùn
Hànyǔcmn-003jiǎo dǐ mò yóu
Hànyǔcmn-003kāi xiǎo chà
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003pǎo
Hànyǔcmn-003pǎo diào
Hànyǔcmn-003pǎo kāi
Hànyǔcmn-003pǎo le
Hànyǔcmn-003qián
Hànyǔcmn-003qián táo
Hànyǔcmn-003suí
Hànyǔcmn-003sī bēn
Hànyǔcmn-003sī táo
Hànyǔcmn-003tuì
Hànyǔcmn-003tuō lí
Hànyǔcmn-003táo
Hànyǔcmn-003táo bēn
Hànyǔcmn-003táo chū
Hànyǔcmn-003táo diào
Hànyǔcmn-003táo dùn
Hànyǔcmn-003táo pǎo
Hànyǔcmn-003táo tuō
Hànyǔcmn-003táo yì
Hànyǔcmn-003táo zǒu
Hànyǔcmn-003táozhīyāoyāo
Hànyǔcmn-003tòu
Hànyǔcmn-003tù tuō
Hànyǔcmn-003wáng
Hànyǔcmn-003wáng mìng
Hànyǔcmn-003xùn
Hànyǔcmn-003yuè
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003yì chū
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتلاپ ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجراتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجرالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجرىتىش
ئۇيغۇرچەuig-000ئارتىلىپ ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلىشىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاشكارىلاپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىغا چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالغا باسماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاڭلاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوسال
ئۇيغۇرچەuig-000ئوغرىلىقچە
ئۇيغۇرچەuig-000ئوغرىلىقچە قېچىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئوچۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىز قالدۇرماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشقا ئاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىقبالىغا چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلگىرىكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلگىرىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنتايىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكەنكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز مەيلىگە قويۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى ئەپقاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى قاچۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى چەتكە ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزگەرتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆكتەم
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلچىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلۈپ كەتكەن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆيدىن چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆڭمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇدۇلدىن زەربە بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇق سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇق چاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇقۇشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچۇپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزۈل-كېسىل
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزۈۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈسۈپ كىرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېقىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېيتىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەتراپلىق
ئۇيغۇرچەuig-000بارغانسېرى
ئۇيغۇرچەuig-000بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000بوش كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بوشاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000بولۇشىغا قويۇپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بولۇشچە
ئۇيغۇرچەuig-000بى
ئۇيغۇرچەuig-000بىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بۆلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بۇرۇنقى
ئۇيغۇرچەuig-000بۇلاپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بۇلاڭ-تالاڭ قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەيگە
ئۇيغۇرچەuig-000تارقالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تارقىلىپ كە
ئۇيغۇرچەuig-000تارپىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تالاغا چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000تولىمۇ
ئۇيغۇرچەuig-000تولۇق
ئۇيغۇرچەuig-000تويۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىرىپىرەن بولۇپ كەتكەن
ئۇيغۇرچەuig-000تىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىقىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىقىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىكىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تېرىلغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000تېرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تېز ئىلگىرىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەختنى
ئۇيغۇرچەuig-000تەقسىم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭ كېلەلمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000تەۋسىيە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000جاندىن تويغان
ئۇيغۇرچەuig-000جۇشقۇن
ئۇيغۇرچەuig-000خوشلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000خويمۇ
ئۇيغۇرچەuig-000خۇپىيانە
ئۇيغۇرچەuig-000داجىماق
ئۇيغۇرچەuig-000دەپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000دەپنە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000روشەنلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رەڭگى ئۆڭمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رەھمەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سوكۇلدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سولاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000سولماق
ئۇيغۇرچەuig-000سولىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىرتقا چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىغدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۆرۈلۈپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۇ كەچمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۇسلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇغا شۇڭغۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇقۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۈزۈك
ئۇيغۇرچەuig-000سۈپەتسىز
ئۇيغۇرچەuig-000سەكرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000شۇنداق قىلىپ
ئۇيغۇرچەuig-000شۇنىڭ بىلەن
ئۇيغۇرچەuig-000شۇنچە
ئۇيغۇرچەuig-000شۇڭغۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000شۈن
ئۇيغۇرچەuig-000غايىب بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000غىپپىدا قاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000غىپپىدە قېچىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000غىپپىدە يوقالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاترىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قارا تاش
ئۇيغۇرچەuig-000قارشى ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قارىشى ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قازا تاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000قازا تاپماق ئۆلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قانائەتلەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قاندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قانغۇچە
ئۇيغۇرچەuig-000قانچە
ئۇيغۇرچەuig-000قانچە … شۇنچە
ئۇيغۇرچەuig-000قاچقۇن
ئۇيغۇرچەuig-000قاچقۇنلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغلاپ چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قول ئۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قىزغىن كۈتۈۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇتۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيرۇقىنى تىكىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيرۇقىنى خادا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قېپقالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قېچىپ ئۆزىنى قۇتۇلدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قېچىپ كېتىش
ئۇيغۇرچەuig-000كىرىشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىمنى سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىمنى يەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك پېئىل
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆممەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلىگە ياقماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭۈلدىكىدەك بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000كېتىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000كېتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000كېچىكتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كېچىكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەمتەر
ئۇيغۇرچەuig-000كەينىگە سۆرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەينىگە سۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ماڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۆكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مۆكۈۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇساپە
ئۇيغۇرچەuig-000مۇكەممەل
ئۇيغۇرچەuig-000مۇنقەرز
ئۇيغۇرچەuig-000مۇنقەرز بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇۋەپپەقىيەتلىك بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەخپىي
ئۇيغۇرچەuig-000مەرھۇم
ئۇيغۇرچەuig-000ناچار
ئۇيغۇرچەuig-000ناھايىتى
ئۇيغۇرچەuig-000ياقماق
ئۇيغۇرچەuig-000يانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياڭراق
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇن
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوقاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوقالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يىراق
ئۇيغۇرچەuig-000يىراقلاپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆ
ئۇيغۇرچەuig-000يۆتكىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆتكەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۇشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۈگۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۈگۈمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتەلمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000يەتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەتكۈزۈپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000يەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پاتقۇزماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاراكەندىچىلىك سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000پايپاسلاپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پايپاسلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000پىتىراپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پىتىرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپچىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چيەن
ئۇيغۇرچەuig-000چۆكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۆممەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشكۈنلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چېقىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000چېكىنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چېچىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000چېچىلىپ كەتكەن
ئۇيغۇرچەuig-000چەتكە قاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000گەۋدىلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھالقىپ ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھالقىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھېچ نەرسىدىن قورقمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ھېچنەرسىدىن قورقمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ھەيدەپ چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاز كەچمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋيېتنام


PanLex

PanLex-PanLinx